Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Archív novinek

Chronologicky (od nejnovějšího) setříděný archív novinek na webu CSIR.

Angiografie mozkových tepen pro stanovení smrti mozku – metodický pokyn (nová verze) zde 

Volby do výboru a revizní komise ČSIR ČLS JEP

CSIR, 5.9.2019

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 
dovolte, abychom Vás všechny pozvali k volbám do výboru a revizní komise ČSIR ČLS JEP. O konání voleb, které se uskuteční korespondenčně dle stanov ČLS JEP, rozhodl výbor na plenární schůzi ve Špindlerově Mlýně dne 30. 5. 2019. Jednotná kandidátní listina bude tvořit seznam všech členů ČSIR ke dni 6. 9. 2019, s výjimkou členů volební komise. Návrh kandidatury všech těchto členů provedl prof. Roček.
 
Volební komise, jejíž členové nemohou kandidovat do volených funkcí CSIR, byla zvolena ve složení:
prim. MUDr. Jozef Kováč  - předseda
MUDr. Ladislava Janoušková - člen
MUDr. Michal Polovinčák - člen
 
Všichni členové ČSIR obdrží poštou jednotnou kandidátní listinu a dva volební lístky pro volbu do výboru a revizní komise, obálku pro zpětné odeslání na sekretariát ČLS JEP vč. stručné informace o správném postupu při volbách.
Do volebního lístku napíše člen příjmení a pořadové číslo kandidáta podle kandidátní listiny. Do výboru ČSIR bude možné do volebního lístku vepsat max. 7 členů a do volebního lístku do RK max. 3 členy.

Uvedení více osob nebo dopsání osoby neuvedené na kandidátní listině znamená neplatnost volebního lístku. Uvedení menšího poštu osob neplatnost nezpůsobuje.
 
Člen ČSIR může být uveden současně na volebním lístku do výboru i na volebním lístku do revizní komise. Bude-li zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat. Na uvolněné místo pak postupuje člen podle pořadí vzešlého z voleb.
 
Zpětná obálka s předtištěnou adresou Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, z.s., VOLBY – OS 1220, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 s vloženými volebními lístky musí být odeslána nejpozději do 31.10.2019.  Prosíme, abyste tento termín dodrželi (rozhodující je den podání na poště), neboť později zaslané volební lístky jsou neplatné.
 
Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise na 30. PTA kurzu v IKEM. Zvolení členové výboru a revizní komise si na prvním zasedání zvolí své funkcionáře.
 
Prosíme, abyste všichni využili svého práva a účastnili se voleb.

 
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.                             MUDr. Jozef Kováč
předseda ČSIR ČLS JEP                                          předseda volební komise ČSIR ČLS JEP

Originál dokumentu zde .

Do akcí přidáno:

Angio fórum 2019 - Nové přístupy v léčbě CVD

Brno, Hotel Maximus Resort Brno, 19. - 20.9.2019
https://www.angioforum.cz

CIRSE: Aktuální informace stran Drug Eluting Technology (DET)

FDA vydalo nové vyjádření ohledně léčby ICHDK s použitím balónů a stentů uvolňujících paclitaxel a jejich možném vlivu na mortalitu, které je zde.

CIRSE v této souvislosti došlo k závěru, že v současné době není nutné revidovat původní vyjádření, které společnost vydala v dubnu 2019.

Podrobnosti na webu CIRSE zde.

Ocenění na XXIV. Pracovním sympoziu CSIR

 

Purkyňův nadační fond

4. ročník soutěže o publikaci v časopise s vysokým IF za rok 2018 určené mladým autorům do 35 let
Uzávěrka soutěže je 31. května 2019
více zde 

INFORMACE - Nové informace o "Drug Eluting" technologii s ohledem na publikovanou metaanalýzu

Výbor bere na vědomí informace zde uvedené a doporučuje vyčkat na oficiální stanoviska vydané centrálními orgány CIRSE, očekávané v prvním kvartále roku 2019.