Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Dokumenty

Akreditace

Seznam akrediovaných zařízení - INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
Seznam akreditovaných zařízení - VASKULÁRNÍ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

Atestace

Interveční radiologie

Vzdělávací program nástavbového oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
Atestační otázky vzdělávacího programu nástavbového oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

Vaskulární intervenční radiologie

Vzdělávací program nástavbového oboru VASKULÁRNÍ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE
Atestační otázky vzdělávacího programu nástavbového oboru VASKULÁRNÍ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 

Postupy

Angiografické stanovení mozkové smrti (2019) 
Přehled používaných metodik pro stanovení mozkové smrti v některých evropských zemích excel
Návrh na doporučenou péči po perkutánním výkonu u ambulantního pacienta

Intervenční výkony - statistiky

Intervenční výkony v ČR za rok 2003 a 2004 powerpnt
Intervenční výkony v ČR za rok 2005 powerpnt
Intervenční výkony v ČR za rok 2006 powerpnt
Intervenční výkony v ČR za rok 2007 pdf
Intervenční výkony v ČR za rok 2008
Intervenční výkony v ČR za rok 2009
Intervenční výkony v ČR za rok 2010 , přednáška
Intervenční výkony v ČR za rok 2011
Intervenční výkony v ČR za rok 2012
Intervenční výkony v ČR za rok 2013
Intervenční výkony v ČR za rok 2014
Intervenční výkony v ČR za rok 2015
Intervenční výkony v ČR za rok 2016
Intervenční výkony v ČR za rok 2017
Intervenční výkony v ČR za rok 2018
Intervenční výkony v ČR za rok 2019 - tabulka v pdf  - přístupné členům CSIR zaregistrovaným do webu (po přihlášení)

Korespondence

Dopis ČLK k projektu elektronické univerzit
Dopis VZP o navýšení povolené denní frekvence u vybraných výkonů
Po opakovaných návštěvách a korespondenci s VZP se podařilo zvýšit počet výkonů, dosud omezovaných frekvencí na 1x denně, dle přiloženého dopisu VZP, platí od 1.2. 08. Na úpravě kódu CT, kterou VZP požaduje (a nabízí) výbor ČRS a CSIR začínají pracovat.
Dopis ZP MVČR o navýšení povolené denní frekvence u vybraných výkonů word

Přihláška do CSIR

Přihláška do ČLS JEP word

Zájemce o řádné členství v ČLS JEP i v jejích organizačních složkách musí vyplnit Přihlášku řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně a předat ji předsedovi organizační složky ČLS JEP nebo zaslat do evidence členů ČLS JEP (adresa je uvedena na přihlášce), která ji předá k projednání do výboru příslušné organizační složky. Při vyplňování přihlášky zájemce označí v Přehledu odborných společností a spolků lékařů ČLS JEP, vybranou organizační složku, jíž se chce stát členem. Pro každou organizační složku je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. O přijetí zájemce o členství v některé z organizačních složek ČLS JEP rozhoduje výbor organizační složky. Nový člen je zaveden do centrální evidence členů ČLS JEP. Členem ČLS JEP i jejích organizačních složek se může stát občan ČR i cizinec.

Ostatní

Stanovy České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP, z.s. (CSIR ČLS JEP) 

Úvodní slovo předsedy CSIR ČLS JEP (2017)
Koncepce oboru intervenční radiologie