Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Struktura CSIR

Složení výboru České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP pro funkční období 2023 - 2025

  Výbor:
Předseda
Prof. MUDr. Martin Köcher, PhD.
Místopředseda, vědecký sekretář Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. 
Pokladník prof. MUDr. Marie Černá, Ph.D.
Členové
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.
 
MUDr. Jan Raupach, Ph.D.
 
MUDr. Radek Pádr
 
MUDr. Jakub Hustý, Ph.D.
 Revizní komise:
Předseda
doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.
  Členové
MUDr. Jan Beran, Ph.D.
 
MUDr. Jan Kaván, Ph.D.

STANOVY České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP

Čl. 1. Všeobecná ustanovení

Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP (dále CSIR) je základní organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Pro mezinárodní styk je možno používat název Czech Society of Interventional Radiology (of Czech Medical Association J.E. Purkyně, zkratka CSIR). CSIR je ve své činnosti autonomní a nese za svoji činnost plnou zodpovědnost. Samostatně hospodaří se svěřeným majetkem a nakládá s ním podle příslušných interních předpisů ČLS JEP. Pravidla činnosti jsou určena Stanovami, Volebním a Jednacím řádem CSIR, které vycházejí z obdobných předpisů ČLS JEP. Obvodem působnosti je území České republiky, jednací řeč je čeština.

Čl. 2. Obor působnosti CSIR

CSIR sdružuje především pracovníky, působící v oboru intervenční radiologie a/nebo lékaře (event. jiné zdravotnické pracovníky), kteří se touto problematikou zabývají. Intervenční radiologie je základním lékařským oborem. Lékař s touto specializací je schopen aktivně se podílet na indikacích k intervenčním výkonům, určit nejvhodnější diagnosticko-terapeutický postup a jeho algoritmus. Je schopen samostatně výkon provést, zvládnout jeho případné komplikace a účastní se následné péče po výkonu. Podílí se také na vzdělávání dalších intervenčních radiologů. Obor působnosti CSIR zahrnuje tedy nejen diagnostiku, ale i vlastní terapii a proto je tento obor definuje jako klinický s tím, že v rámci své působnosti specialista v tomto oboru přebírá odpovědnost za péči o nemocného včetně jeho léčby. Diagnostické obrazy získává různými postupy a s využitím různých energií, zvláště ionizujícího záření (mimo oblast metod nukleární medicíny), mechanické energie (ultrazvuk), energie magnetických polí (magnetická rezonance, magnetografie), případně dalších. S využitím těchto metod provádí intervenční výkony. Ve smyslu zákonných povinností dbá o dodržování zásad ochrany pacientů před riziky poškození z diagnostického ozáření, kontinuálně se zabývá minimalizací dávky při výkonech a bezpečností práce s ionizujícím zářením. V rámci svého intervenčního (terapeutického) působení se zabývá jak výkony vaskulárními (na cévním řečišti), tak výkony nevaskulárními, a to v rozsahu znalostí získaných specializací v oboru.

Čl. 3. Úkoly CSIR

CSIR pečuje o rozvoj oboru a hájí profesní zájmy svých členů. K tomuto účelu slouží její odborná, vědecká a pedagogická činnost. Spolupracuje s odbornými společnostmi a spolky lékařů ČLS JEP a dalšími odbornými společnostmi, s orgány České lékařské komory při plnění jejích funkcí vyplývajících ze zákona, dále s orgány ministerstva zdravotnictví a školství ČR a s dalšími orgány veřejné správy. Dále spolupracuje jako řádný člen s CIRSE; prostřednictvím pověřených reprezentantů zajišťuje mezinárodní kontakty i v dalších zahraničních odborných organizacích. CSIR organizuje odborné pracovní schůze, sympózia a kongresy. Její výbor koordinuje činnost odborných sekcí a pracovních skupin. CSIR se aktivně podílí na koncepci, náplni a zajištění kontinuálního vzdělávání v oboru intervenční radiologie.

Čl. 4. Členství v CSIR

Členství ve společnosti je řádné, čestné a mezinárodní. Řádnými členy mohou být pracovníci v oboru radiologie a jiní zdravotničtí pracovníci, kteří jsou členy ČLS JEP a kteří plní členské povinnosti jak ČLS JEP, tak CSIR jako její organizační složky. Čestnými členy mohou být na podkladě návrhu členů CSIR jmenovány osoby, které získaly zásluhy o rozvoj oboru intervenční radiologie nebo CSIR. Čestné členství podléhá schválení výboru CSIR. Čestní členové jsou zbaveni povinnosti platby členských příspěvků CSIR. Mezinárodními členy mohou být řádní a čestní členové CSIR, kteří se současně stanou kolektivními členy CIRSE a kteří řádně plní z toho vyplývající závazky. Členství v CSIR končí úmrtím člena společnosti nebo písemným oznámením o vystoupení člena ze společnosti předsedovi a to dnem doručení tohoto dokladu. Dále pozbývá členství ten, u něhož bylo rozhodnutím výboru CSIR členství ukončeno pro neplnění členských povinností anebo kdo ukončil členství v ČLS JEP.

Čl. 5. Práva členů CSIR

Řádný a čestný člen má právo:

 • účastnit se programů pro vzdělávání, odbornou a vědeckou práci, zajišťovaných odbornou společností
 • využívat odbornou a profesní záštitu CSIR
 • volit a být volen do funkcí v CSIR a v ČLS JEP
 • ucházet se o ceny CSIR a ČLS JEP
 • obracet se na výbor CSIR s návrhy a stížnostmi; obracet se na revizní komisi CSIR se stížnostmi, které dle návrhu stěžovatele nebyly výborem CSIR řešeny
 • být informován o činnosti a hospodaření CSIR a ČLS JEP.

Mezinárodní člen má právo:

 • účastnit se programů pro vzdělávání, odbornou a vědeckou práci, zajišťovaných odbornou společností
 • využívat odbornou a profesní záštitu CSIR
 • volit a být volen do funkcí v CSIR a v ČLS JEP
 • ucházet se o ceny CSIR a ČLS JEP
 • obracet se na výbor CSIR s návrhy a stížnostmi; obracet se na revizní komisi CSIR se stížnostmi, které dle návrhu stěžovatele nebyly výborem CSIR řešeny
 • být informován o činnosti a hospodaření CSIR a ČLS JEP.
 • být členem CIRSE se všemi z toho vyplývajícími výhodami


Čl. 6. Povinnosti členů CSIR
Člen CSIR je povinen:

 • dodržovat stanovy CSIR a ČLS JEP
 • přispívat k naplňování poslání a cílů CSIR a ČLS JEP
 • řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky (pouze řádní členové a mezinárodní členové, viz čl.4),
 • udržovat svou odbornou erudici na patřičné výši
 • řádně vykonávat svěřené funkce v CSIR
 • pokud člen CSIR vykonává funkce v orgánech a komisích jiných organizací, jejichž činnost se týká odborné a profesní problematiky oboru radiologie celostátního dopadu (MZ, ČLK, VZP), je povinen o tom informovat výbor a jednat v souladu se zájmy CSIR.


Čl.7. Organizace CSIR
CSIR má tyto řídící a kontrolní orgány: plenární schůzi členů, výbor a revizní komisi. Vnitřní struktura CSIR je navíc podle odborných, profesně zájmových a regionálních principů členěna na další organizační složky (sekce a skupiny).
a) Řádná (výjimečně mimořádná) plenární schůze členů jsou nejvyšším orgánem společnosti. Svolává je výbor CSIR nejméně dvakrát za volební období. Konání řádné plenární schůze musí být oznámeno nejméně 3 týdny předem se zveřejněním programu na pozvánkách. Řídí je výborem navržené pracovní předsednictvo podle Jednacího řádu CSIR. Náplní jednání plenární schůze CSIR jsou zpravidla následující body:
 

 • projednání a schválení zprávy výboru o činnosti a hospodaření CSIR v uplynulém období
 • projednání a schválení zprávy revizní komise o činnosti v uplynulém období
 • projednání a schválení výborem předkládaného plánu činnosti na příští období
 • schválení výše členských příspěvků CSIR
 • rozhodnutí o případném zkrácení funkčního období výboru a revizní komise CSIR
 • projednání případných návrhů změn ve Stanovách společnosti.
   

Plenární schůze, konaná před vypršením funkčního období výboru a revizní komise CSIR, dále:
 

 • schvaluje složení volební komise
 • rozhoduje o způsobu voleb

Při korespondenčním způsobu voleb do stálých orgánů CSIR (viz Volební řád CSIR ČLS JEP, čl. 7) je plenární povolební schůze svolána odstupujícím výborem nejpozději do 6 týdnů po proběhlých volbách. Součástí jejího programu je schválení zprávy volební komise o průběhu voleb a jejich výsledku. Nový výbor CSIR je povinen svolat příští plenární schůzi v prvním roce po zahájení funkčního období.

b) Společnost je v obdobích mezi plenárními schůzemi řízena výborem CSIR (dále výbor). Volba výboru je upravena Volebním řádem CSIR. Výbor je volen na období 4 let; je sedmičlenný. Tvoří jej předseda, místopředseda, vědecký sekretář a pokladník, kteří jsou voleni výborem na jeho první povolební schůzi, a další 3 členové. Jednání výboru se řídí Jednacím řádem CSIR. Předseda výboru zastupuje CSIR navenek a jedná jejím jménem. V případě jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda nebo vědecký sekretář. Podpisové právo za CSIR má předseda, místopředseda, vědecký sekretář a pokladník. Výbor odpovídá za svou činnost členstvu, které soustavně o své práci informuje. S výjimkou letního prázdninového období se schází nejméně jednou za 2 měsíce. Výbor deleguje své zástupce na jednání orgánů ČLS JEP a vysílá zástupce organizační složky do poradních orgánů, komisí a dalších orgánů v souvislosti s problematikou odborné a organizační činnosti CSIR.

c) Revizní komise je kontrolním orgánem CSIR. Je tříčlenná, volená tajnou volbou podle zásad Volebního řádu CSIR. Členové revizní komise nemohou zastávat jinou funkci ve vedení CSIR či v revizní komisi ČLS JEP. Revizní komise vypracovává nejméně jednou ročně revizní zprávy, které předkládá plenárním schůzím CSIR a předsedovi revizní komise ČLS JEP. Má právo pozastavovat rozhodnutí výboru, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP či CSIR. Pozastavené rozhodnutí předkládá výboru k novému konečnému rozhodnutí.

d) V rámci vnitřní organizace CSIR jsou vytvořeny odborné nebo profesní zájmové sekce, sdružující členy CSIR s vyhraněným zaměřením. Členové CSIR se mohou rovněž sdružovat v jednotlivých oblastech do regionálních skupin. Vznik, resp. zánik výše uvedených vnitřních organizačních složek CSIR schvaluje výbor CSIR. Návrh na jejich vznik je oprávněn podat řádný, čestný i mezinárodní člen CSIR. V případě schválení vzniku složky výbor pověřuje jednoho ze svých členů svoláním ustavující schůze, která rozhodne o organizační struktuře složky a zvolí její stálé orgány. Činnost vnitřních organizačních složek rámcově podléhá stanovám CSIR a ČLS JEP. Výbor CSIR zve zástupce sekcí a skupin na své schůze.

Čl.8. Pracovní schůze
Náplní pracovních schůzí jsou především odborná sdělení. Organizují je regionální skupiny, odborné sekce a výbor CSIR. Na pracovních schůzích informují zástupci výboru příležitostně plénum o dalších činnostech výboru. Vyvrcholením odborné činnosti CSIR je kongres. Výbor CSIR schvaluje datum, místo a odborné zaměření kongresu a pověřuje jeho organizací zodpovědné členy Společnosti.

Čl.9. Ediční a publikační činnost.
Výbor CSIR navrhuje svého zástupce do redakční rady časopisu Česká Radiologie.

Čl.10. Změny stanov, zánik Společnosti
O změně stanov, zániku nebo osamostatnění CSIR vůči ČLS JEP rozhodují členové CSIR korespondenčním způsobem, a to souhlasem dvoutřetinové většiny hlasujících členů.

Čl.11. Závěrečná ustanovení.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 8. 6. 2007, kdy byly schváleny plenární schůzí CSIR ČLS JEP.

 

VOLEBNÍ ŘÁD CSIR ČLS JEP

Čl. 1. Volené orgány a funkce
a) Členové CSIR volí tyto stálé orgány:

 • výbor CSIR v počtu sedmi řádných členů
 • revizní komisi CSIR v počtu tří řádných členů

b) Členové výboru CSIR volí na své první povolební schůzi předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře a pokladníka. Členové revizní komise do 2 týdnů po volbách volí ze svého středu předsedu.

c) Předseda a případně další funkcionáři odborné sekce nebo regionální skupiny jsou voleni podle zásad, rámcově respektujících Stanovy a Volební řád CSIR, schválených plenární schůzí členů těchto vnitřních organizačních složek CSIR.

Čl.2. Omezení výkonu funkce
Délka volebního období stálých orgánů a funkcí CSIR je maximálně čtyři roky. Člen revizní komise CSIR nesmí být současně členem jiného stálého orgánu CSIR ČLS JEP. Do stálého orgánu CSIR může být volen pouze její člen.

Čl.3. Volební právo
Právo volit a být volen do orgánů CSIR ČLS JEP mají její řádní, čestní i mezinárodní členové.

Čl.4. Způsob hlasování a jeho platnost
a) Při volbě do stálých orgánů CSIR musí být uplatněna zásada tajného hlasování. Volba do ostatních orgánů může být tajná anebo veřejná podle rozhodnutí účastníků s právem volit.
b) Při volbě do stálých i ostatních orgánů CSIR jsou funkcionáři zvoleni, jestliže obdrželi prostou většinu platný doručených hlasů voličů.
c) Hlasování může proběhnout elektronicky či korespondenční formou.

Čl.5. Příprava voleb
Veškeré podmínky pro konání voleb do stálých orgánů CSIR zajišťuje výbor společnosti.

Čl.6.Volební komise
a) Volby řídí, organizuje, za jejich správný průběh odpovídá a případné stížnosti řeší volební komise, jejíž členové plní zároveň funkci skrutátorů.
b) Plenární schůze CSIR určí složení volební komise v počtu nejméně tří členů. Členem volební komise může být zvolen každý člen CSIR, a to na návrh členů společnosti doručených písemně nebo přímo z pléna. Plenární schůze hlasuje o členech volební komise jednotlivě. Pro zvolení členem komise je nutná nadpoloviční většina hlasů členů CSIR, přítomných při hlasování.
c) Rozhodnutí volební komise je platné, jestliže se pro ně vysloví nadpoloviční většina jejích členů.
d) Výsledky voleb musí být veřejně vyhlášeny volební komisí v nejkratší možné lhůtě po jejich zjištění.
e) O průběhu a výsledcích voleb vyhotovuje volební komise zprávu, která musí být podepsána všemi jejími členy a schválena plenární schůzí členů CSIR.

Čl.7. Způsob voleb do stálých orgánů CSIR a podmínky jejich doplňování v období mezi volbami
a) volby probíhají jednokolově nebo dvoukolově korespondenčním způsobem či elektronicky, přičemž musí být prokazatelně obesláni všichni členové Společnosti. Návrh konkrétního způsobu organizace voleb (počet kol atd.) schvaluje plenární schůze CSIR. b) Podle výsledku sčítání hlasů vyhotoví volební komise soupis prvních patnácti členů v pořadí podle počtu získaných hlasů. Prvních sedm takto zvolených členů utvoří výbor, další tři revizní komisi CSIR. Zbylí členové v soupise se stávají náhradními kandidáty pro výkon funkce ve stálých orgánech CSIR. Vznikne-li situace, že některý z členů výboru není schopen dále vykonávat svou funkci, nahradí jej první člen revizní komise podle pořadí v soupise, přičemž revizní komise se doplní prvním náhradním kandidátem dle pořadí v soupisu. V jednorázově vzniklé situaci, kdy svou funkci není schopna vykonávat nadpoloviční většina členů výboru, vzniká povinnost zbylých členů výboru nebo revizní komise urychleně vytvořit podmínky pro průběh nových voleb do stálých orgánů CSIR.

Čl.8. Závěrečná ustanovení
Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 8. 6. 2007, kdy byl schválen plenární schůzí CSIR ČLS JEP.

 

JEDNACÍ ŘÁD CSIR ČLS JEP

Čl. 1. Jednání pracovních a plenárních schůzí členů CSIR řídí pověřený člen výboru CSIR nebo zvolené pracovní předsednictvo v počtu maximálně 3 členů. Plenární schůze dále volí:
- mandátovou komisi v počtu maximálně 3 členů,
- návrhovou komisi v počtu 3 členů,
- případně další pracovní orgány podle rozhodnutí shromáždění.

Čl. 2. Právo účastnit se jednání orgánu CSIR mají jeho řádní, čestní a mezinárodní členové, v případě nižšího orgánu pak členové orgánu vyššího (při jednání odborné sekce nebo pracovní skupiny členové výboru Společnosti, při jednání výboru CSIR členové předsednictva ČLS JEP). Členové revizní komise CSIR mají právo účastnit se jednání na úrovni výboru CSIR a nižších orgánů.

Čl. 3. Právo hlasovat v průběhu jednání plenární schůze mají řádní, čestní i mezinárodní členové CSIR; u volených stálých orgánů CSIR mají hlasovací právo jejich řádní členové. Převedení práva hlasovat na jiného člena je nepřípustné.

Čl. 4. Plenární schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů CSIR. Pokud není nadpoloviční většina členů přítomna do 10 minut od dříve uveřejněného začátku plenární schůze, je schůze usnášeníschopná při přítomnosti alespoň 20% členů CSIR. Hlasování probíhá aklamací , pokud schůze neschválí tajné hlasování k určité otázce. Pro platnost výsledku hlasování plenární schůze je rozhodující nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Společnosti. Výjimkou je hlasování a o změně Stanov nebo zániku Společnosti, které probíhá korespondenčně; ke schválení vznesených návrhů je v těchto případech nutná dvoutřetinová většina hlasů.

Čl. 5. Schůze výboru CSIR je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny volených členů výboru včetně předsedy či místopředsedy nebo vědeckého sekretáře. Při nepřítomnosti předsedy vede schůzi místopředseda nebo vědecký sekretář. Hlasování probíhá aklamací. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

Čl.6. Závěrečná ustanovení. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 8.6.2007, kdy byl schválen plenární schůzí České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP.

Přihláška do České společnosti intervenční radiologie