Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

XVII. Pracovní sympozium 2012

Program

Neurointervence

Vítek J. J.: Speciální techniky karotického stentování
Charvát F. et al.: Mechanická trombektomie u iCMP
Endrych L. et al: Endovaskulární léčba iCMP - techniky a výsledky

Intervenční výkony v oblasti břicha pod US a CT kontrolou

Peregrin J. H.: Perkutánní nefrostomie a výkony na ni navazující
Beran J.: Kauza: Bioptické jehly , video
Válek V. A.: Problém drenáže nitrobřišních kolekcí tekutiny - co se má a co se nemá
Hořejš J.: Perkutánní cholecystostomie

Röschova přednáška

Hořejš J.: Aorta a nejen ta

Sekce radiologických asistentů a sester z pracovišť intervenční radiologie

David Č.: Radiační ochrana na pracovištích intervencní radiologie a kardiologie
Kmentová A., Posejpalová K., Štorkánová M.: Přehled angiografických metod v léčbě hemodialyzačních zkratů
Žebrakovská M., Petreje P., Bálek J.: Implantace intrakraniálních stentů z pohledu sestry
Bínová P.: Použití přístroje NanoKnife v intervenční radiologii
Nejedlá T., Drahokoupilová J., Suchánková L.: Perkutánní transhepatální cholangiografie, drenáž žlučových cest

Cévní přístupy

Fricová J. et al.: Rozdělení žilních přístupů
Roček M.: Endovaskulární léčba hemodialyzačních cévních přístupů
Raupach J., Chovanec V.: Využití UZ a skiaskopie při zajištění centrálního žilního přístupu
Maňásek V. et al.: PICC - přehled a vlastní zkušenosti
Chovanec V. et al.: Centrální žílní vstup - intravenózní porty
Jonszta T. et al.: Alternativní vstupy

Varia

Jonszta T. et al.: Mechanická trombektomie u iCMP systémem pRESET
Lacman J. et al.: Naše desetileté zkušenosti se stentováním karotických tepen s distální protekcí
Hájek J.: Power porty
Křivánek et al.: Význam správně založené anastomózy pro dobrou funkci A-V zkratu , video
Porod J.: Remodelace žilního systému u dialyzačního zkratu
Pašková Z.: Radiační ochrana v intervenční radiologii
Nováková M. et al.: Návrh a ověření standardních postupů pro optimalizaci lékařského ozáření při intervenční radiologii v oblasti tepen pánve a dolních končetní v České republice

Kaván et al.: Má DEB efekt proti intimální hyperplázii v žilní anastomóze protetického graftu?
Andrašina T. et al.: Endoluminální radiofrekvenční ablace žlučových cest
Křístek J.: Ozonoterapie při léčbě bolestí zad
Hustý J. et al.: Ehler-Danlosův syndrom - kazuistika
Pádr R. et al.: Endovaskulární léčba erektilní dysfunkce

Poznámka k formátu

Prezentace jsou ve formátu pdf  konvertované v Openoffice 3.1.0. Rozložení prvků nemusí vždy odpovídat původní prezentaci, dynamické prvky a videa nejsou zobrazeny. U některých prezentací bylo nutno upravit obrázky tak, aby byla skryta identita subjektů. Děkujeme autorům přednášek, že souhlasili s jejich uveřejněním na webu CSIR. Obsah dokumentů je duchovním vlastnictvím jednotlivých autorů či kolektivů autorů a nelze jej bez jejich svolení reprodukovat. Přednášky jsou dostupné pouze členům CSIR po přihlášení do webu.